1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Studio Shape it en cliënt waarop Studio Shape it deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen studio

Studio Shape it zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Studio Shape it zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

Een afspraak die telefonisch, via ons boekingssysteem, whats app, per email of in de studio is gemaakt, is bindend. Er wordt namelijk tijd voor de cliënt gereserveerd.

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak melden aan Studio Shape it middels telefoonnummer 06-23857660, per email josephine@studioshapeit.nl of via whats app 06-23857660.

Bovenstaande punten gelden ook indien de cliënt een andere behandeling wenst dan is afgesproken.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, rekent Studio Shape it 50% van het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt. Studio Shape it moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak de cliënt melden.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt mag de verloren tijd worden ingekort op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.

Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de studio aankomt , mag gehele afspraak geannuleerd worden en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen. Bij een No-Show zal ook het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt worden doorberekend.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Ethische redenen waarin ik een uitzondering maak voor facturatie. Deze zijn: Overlijden, Geboorte, Ongeluk, Onverwachte ziekenhuis opname.

 1. Betaling

Studio Shape it vermeld alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Studio Shape it vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de nagelsalon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en\of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 1. Persoonsgegevens en Privacy

De cliënt voorziet Studio Shape it voor de 1e behandeling van alle gegevens, waarvan de studio aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Studio Shape it neemt de naam, email adres en telefoonnummer van de cliënt op in een klantenbestand. Dit telefoonnummer en email adres wordt enkel en alleen gebruikt indien de studio cliënt op de hoogte wil stellen van een wijziging van de afspraak.

Studio Shape it behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgends de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De studio zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

 1. Geheimhouding

Studio Shape it is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld. Of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de studio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Studio Shape it is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Studio Shape it is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Studio Shape it is niet aansprakelijk voor verlies diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

 1. Garantie

Studio Shape it geeft de cliënt 1 week (7 dagen) garantie op de behandeling en de producten.

Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt andere producten dan de geadviseerde producten heeft gebruikt
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd
 • De cliënt de producten niet volgens het advies heeft gebruikt
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt
 • De cliënt de verstrekte nazorg adviezen niet heeft opgevolgd

Na een gezichtsbehandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling De cliënt is op de hoogte gebracht over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten;

 

 1. Beschadiging & Diefstal

Studio Shape it heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt  meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Studio Shape it meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking via email of telefoon gemeld worden aan de eigenaar van Studio Shape it. Studio Shape it moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Studio Shape it de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Studio Shape it en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan Klachtenportaal zorg: www.klachtenportaalzorg.nl waar de studio bij aangesloten is.

 1. Resultaten

Indien Studio Shape it een voorbeeld toont van haar resultaten/werk, dan geldt dit slechts als een aanduiding. Het resultaat op de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Studio Shape it het recht de cliënt de toegang tot de studio te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. Roken

In de studio wordt niet gerookt.

 1. Recht
 • Op elke overeenkomst tussen Studio Shape it en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
 • De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Studio Shape it en zijn ook in de studio beschikbaar.
 • In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 • Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 1. Leeftijd

De minimale leeftijd die Studio Shape it voor een behandeling is 18 jaar, hiervan kan worden afgeweken met schriftelijke toestemming van ouder/voogd.